ฉลาก Snap Lock

ขนาด: 4.0 x 51.5 cm.

กระดาษ: อาร์ตดมัน 100 g.

เคลือบ: ไม่มี

ข้อมูล

Related Products

© 2022 New Press and Packaging Co., Ltd.