สมุดกระดาษกรีนรีด

ขนาด:  5.0 x 7.0 นิ้ว

ปก กระดาษคราฟ 230 g.

เนื้อใน กระดาษกรีนรีด 75 g. จำนวน 90 แผ่น

เคลือบ: ไม่เคลือบ

เย็บเล่ม: สันกาว

ข้อมูล

Related Products

© 2021 New Press and Packaging Co., Ltd.